15:45 EDT Thứ tư, 27/09/2023
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Hướng dẫn chuyên mônSTT Số CV/QĐ Cấp Nội dung Ngày Xem hoặc tải
1 153/GDĐT-HC PGD
V/v Triển khai thực hiện Thông tư 22 Hướng dẫn thi đua khen thưởng của ngành giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
05/04/2019 Nhấp vào!
2 58/2011/TT-BGDĐT BGD Thông tư 58 QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh ... 12.12.2011 Nhấp vào!
3 26/2020/TT-BGDĐT BGD Thông tư 26 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT 26/08/2020 Nhấp vào!
4 22/2021/TT-BGDĐT BGD Thông tư 22 Qui định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và 20/07/2021 Nhấp vào!
5 3280/BGDĐT-GDTrH BGD Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và ... 27/08/2020 Nhấp vào!
6 09/2021/TT-BGDĐT BGD Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến 30/03/3021 Nhấp vào!

PGD: Phòng giáo dụcvà đào tạo
SGD: Sở giáo dục và đào tạo
BGD: Bộ giáo dục và đào tạo
QH: Quốc Hội