Thời Khoá Biểu Khối 6 & Khối 7 - số 3 - Năm học 2016 - 2017

Thực hiện từ ngày 16/01/2017
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
Xuân Hải Nhung Nga Thủy Nhung Giang Vân Rơi
2 1 S CN Si AV L N Si V V
2 Si AV T V T V MT Si Si
3 CN V AV T Si AV N AV T
4 L V Đ CN AV T T T AV
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 N AV V L T CD V Đ T
2 V CD CN Đ V T V L MT
3 AV T L N T V CN T T CD
4 T MT T N AV S T S V L
5 T S AV CD S AV L V CN
4 1 T L V CN MT CN AV Si CN
2 MT V S AV Đ L CN CN AV
3 AV T CN S T CN T Si AV N
4                  
5                  
5 1 V AV V Si V MT V T Đ
2 CD Đ V V V Si V CN V
3 Si CN T V CN Đ AV V V
4 T T Si MT CD T Đ S T
5 Đ Si N T T V T CD T
6 1 AV Si CD V T V CD AV S T
2 CN T MT AV N V AV T Si
3 V V T T AV Si CN N AV
4 V N AV Si Si AV T MT V
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7 2                  
3                  

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
Thi Thủy Nguyệt NTTVân Toàn Trung Thu Mai
2 1 S T Vtc AV MT AV V T V CD
2 T V S AV Đ V Si T T
3 T AV V S T MT L CN CN
4 AV MT V CN S T CN AV T
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 Vtc T Si T MT V CN T MT
2 Đ S T L T Si AV MT V
3 MT Đ V Ttc V N H Đ CN AV
4 V Ttc CN Đ V X AV V V Đ
5 V CN Ttc Vtc L T V V N
4 1 N Si AV S CD Vtc AV T Si
2 AV N T V V CD T Si AV
3 Si AV MT V CN CN S AV V
4 L T S AV T T N H S CN
5 Ttc V L T AV S V CN S
5 1 CD V N Si Ttc Đ Đ Ttc T
2 CN V Đ T N V Ttc Si Ttc
3 Đ CN CD Đ Vtc Ttc T N V
4 V Đ Vtc N AV Si V Đ V
5 V T T V T AV Si S Đ
6 1 Si T CN AV CN T MT T Si
2 AV Si Đ CD V L T Vtc T
3 T L T AV T Si Đ CD V S
4 T AV Si V Đ S S L Vtc
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7 2 CN S T Si S AV Vtc AV L
3 S CD V CN Si CN AV Đ AV