Thời khóa biểu Khối 6 & Khối 7 - số 6 - Năm học 2016 - 2017

Thực hiện từ ngày 01/04/2017
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
Xuân Hải Nhung Nga Thủy Nhung Giang Vân Rơi
2 1 CN AV Đ Si S V L CN T
2 V V T T Si AV CN V V
3 V Si V V AV CN T V V
4 L T Si V T L N T Si
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 AV V N S Đ Si S T V
2 N V T AV T V Đ L AV
3 MT L Si T N V V N T
4 V AV AV Si L AV V CN MT
5 Si CD CN V AV T CD AV L
4 1 T MT L T CN T AV Si CN
2 T T AV AV V N Si V CD
3 Đ T S L MT CN T CD AV
4                  
5                  
5 1 T S V CN T CD AV Đ T
2 T CN V CD V MT Si T Đ
3 CD N T V V Đ V Si AV
4 S V CN AV CD AV V AV N
5 AV Đ S CD N AV T T V S T
6 1 AV Si T Đ T S T MT CN
2 Si CN V MT CN T CN AV Si
3 V T MT T Si V AV S T
4 CN AV AV CN V Si MT T V
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7 2                  
3                  

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
Thi Thủy Nguyệt NTTVân Toàn Trung Thu Mai
2 1 AV V CD T AV V T V V
2 T Đ AV N T S AV V S
3 T AV S CN MT T N CN CN
4 L S MT AV Si Đ CN T T
5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
3 1 N T Si T AV MT V Vtc MT
2 CN MT S Ttc Si V V MT AV
3 V S V S Đ V Đ AV Vtc
4 V N V V V Si T CD S
5 S V CN Đ T AV S T Đ
4 1 Vtc T Đ V S AV Si T Đ
2 Si Đ CN S CN Vtc Đ Ttc V
3 Đ Si Ttc T Vtc CD AV Si V
4 MT CN T Đ N CN S Đ T
5 S Ttc N CN AV T T S CN
5 1 AV V Si MT V Đ AV L T
2 CD V AV T V Si V V N
3 V T T AV L Ttc V CN AV
4 V AV L Si S V MT T Ttc
5 Ttc Vtc V Vtc CD N Si AV CD
6 1 AV CD Vtc Si T CN CD N T
2 Si AV V V Đ S L S L
3 T Si AV V CN AV Ttc V Si
4 T L Đ AV V L T Si V
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7 2 CN T T L T T Vtc Đ AV
3 Đ CN T CD Ttc T CN AV Si