Thời khóa biểu Khối 8 & Khối 9 - số 6 - Năm học 2016 - 2017

Thực hiện từ ngày 01/04/2017
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9
Vân Nga Hằng Cúc Anh Quân Hương Vân Hạnh
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 Đ H CD V V T H V V
3 AV T V Đ AV V V T Si
4 N T AV T T Si Đ CN H
5 Si V N CN Đ AV S AV S
3 1 CD AV H Đ V T T MT L
2 AV Đ Si AV Si T T L H
3 S Si AV T L M V H CD MT
4 V V T CD MT V L T AV
5 V V Đ L AV AV MT S T
4 1 AV V Si H CN L Si N T
2 T N V T H Đ CD AV AV
3 H T S V Si AV CN H Si
4 CN L AV V N H AV V Đ
5 V AV T N AV CN V V CD
5 1 MT Si CN Si T H T Đ V
2 T T MT AV S CD T H V
3 Đ Đ L H CD MT Si AV T
4 H S T MT Đ Si AV T Đ
5 Si CD H S H S Đ Si CN
6 1 T AV V V V T N T V
2 T MT V T V Đ AV Si N
3 L CN Đ Si T V V V T
4 V H T AV T N V Đ AV
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL