THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC & THỂ DỤC Khối 6 & Khối 7 - Năm học 2016 - 2017

BUỔI SÁNG - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2017
THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC VÀ THỂ DỤC KHỐI 6
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
2 1 Tin (Hằng)                
2 TD(ThiệnHĐ) Tin (Thi)              
3   TD(ThiệnHĐ) Tin (Cúc)            
4     TD(ThiệnHĐ)            
3 1       TD (Hường) Tin (Cúc)        
2       Tin (Cúc) TD (Hường)   Tin (Oanh)    
3             TD(Hường) Tin (Oanh)  
4               TD (Hường)  
4 1   TD(ThiệnHĐ)       Tin (Nhung)     TD (Hường)
2   Tin (Thi) TD(ThiệnHĐ)     TD (Hường)     Tin (Oanh)
3 TD(ThiệnHĐ)   Tin (Cúc)            
4 Tin (Hằng)                
5 1         Tin (Cúc)   TD(Hường)    
2         TD (Hường)   Tin (Oanh)    
3       TD (Hường)          
4       Tin (Cúc)          
6 1               Tin (Oanh) TD (Hường)
2               TD(Hường) Tin (Oanh)
3           TD (Hường)      
4           Tin (Nhung)      

THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC VÀ THỂ DỤC KHỐI 7
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9
2 1                  
2 TD (Thiện)                
3   TD(Thiện)              
4                  
3 1     TD(Nam) TD (Thiện)          
2         TD (Thiện) TD(Nam)      
3             TD (Thiện) TD(Nam)  
4                 TD(Nam)
4 1   TD(Thiện)              
2 TD(Thiện)                
3                  
4                  
5 1                 TD(Nam)
2               TD(Nam)  
3           TD(Nam)      
4     TD(Nam)            
6 1             TD(Thiện)    
2         TD(Thiện)        
3       TD(Thiện)          
4