THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC & THỂ DỤC Khối 8 & Khối 9 - Năm học 2016 - 2017

BUỔI CHIỀU - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/04/2017
THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC VÀ THỂ DỤC KHỐI 8
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9
2 2     Tin Khánh            
3     TD (Thiện)            
4 TD (Thiện) Tin(Nhung)              
5 Tin(Nhung) TD (Thiện)              
3 2       Tin(Nhung)          
3       TD(ThiệnHĐ)          
4           Tin (Hạnh)     TD(ThiệnHĐ)
5           TD
(ThiệnHĐ)
    Tin (Hạnh)
4 2   Tin(Nhung)         TD (Thiện - HĐ) Tin (Oanh)  
3   TD (Thiện)         Tin (Oanh) TD(ThiệnHĐ)  
4 Tin(Nhung)   TD (Thiện)   TD(ThiệnHĐ)        
5 TD (Thiện)   Tin Khánh   Tin (Hạnh)        
5 2       Tin(Nhung)   TD(ThiệnHĐ)      
3       TD(ThiệnHĐ)   Tin (Hạnh)      
4                  
5                  
6 2               Tin (Oanh) TD(ThiệnHĐ)
3               TD(ThiệnHĐ) Tin (Hạnh)
4         Tin (Hạnh)   TD
(ThiệnHĐ)
   
5         TD(ThiệnHĐ)   Tin (Oanh)    

THỜI KHÓA BIỂU TIN HỌC VÀ THỂ DỤC KHỐI 9
Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9
2 2 Tin (Nhung)                
3 TD (Hường)   Tin
(Nhung)
TD (Nam) Tin (Khánh)        
4     TD (Hường) Tin (Khánh) TD (Nam)     Tin (Oanh)  
5               TD (Hường)  
3 2   TD (Nam)       Tin (Oanh)      
3   Tin (Nhung)       TD (Nam) Tin (Oanh)    
4             TD (Nam)   Tin (Oanh)
5                 TD (Nam)
4 2       TD (Nam)          
3       Tin (Khánh) TD (Nam)        
4         Tin (Khánh)        
5                  
5 2               Tin (Oanh)  
3     Tin (Nhung)         TD (Hường) TD (Nam)
4 Tin (Nhung) TD (Nam) TD (Hường)           Tin (Oanh)
5 TD (Hường) Tin (Nhung)              
6 2             TD (Nam)    
3           TD (Nam) Tin (Oanh)    
4           Tin (Oanh)      
5