Thời khóa biểu môn Thể dục - Tin học (học trái buổi)

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC NĂM HỌC: 2015 - 2016 Áp dụng từ ngày 04 /01 /2016
Giáo viên Buổi Tiết THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
Phạm Văn Toàn Chiều 2   7/6     7/7  
3 7/3 7/7 7/10   7/8  
4 7/4 7/8 7/3 7/5 7/9  
5 7/5 7/9 7/4 7/6 7/10  
Lê Văn Nam Sáng 1   6/4 6/5 8/1 6/4 6/6
2 6/1 8/1 6/6 61 6/5 6/7
3 6/2 8/2 6/7 6/2 8/2  
4 6/3 8/8 6/3   8/8  
Tô Thị Hường Sáng 1       6/8    
2   6/8   6/9    
3   6/9        
Chiều 2     9/4   9/4  
3 9/1   9/5 9/1 9/5  
4 9/2   9/6 9/2 9/6  
5 9/3   9/7 9/3 9/7  
Phạm Bá Thiện Sáng 1   8/6   8/3 8/6  
2 8/3  8/7   8/4 8/7  
3 8/4  8/9   8/5 8/9  
4 8/5          
Chiều 2            
3   7/1   7/1    
4   7/2   7/2    
5            

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC &TIN HỌC KHỐI 7, 8
Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10
2 2     TD (Toàn) Tin (Thêm)            
3     Tin (Thêm) TD (Toàn)            
4         TD (Toàn) Tin (Thêm)        
5         Tin (Thêm) TD (Toàn)        
3 2 TD (Thiện)             Tin (Nhung)    
3 Tin (Nhung) TD (Thiện)           TD (Toàn)    
4   Tin (Thêm)         TD (Toàn)      
5             Tin (Thêm)      
4 2                 TD (Toàn) Tin (Thêm)
3                 Tin (Thêm) TD (Toàn)
4     Tin (Thêm) TD (Toàn)            
5     TD (Toàn) Tin (Thêm)            
5 2 Tin (Nhung) TD (Thiện)                
3 TD (Thiện) Tin (Thêm)                
4         TD (Toàn)     Tin (Nhung)    
5         Tin (Thêm)     TD (Toàn)    
6 2           Tin (Thêm) TD (Toàn)      
3           TD (Toàn) Tin (Thêm)      
4                 TD (Toàn) Tin (Thêm)
5                 Tin (Thêm) TD (Toàn)