TKB HĐNGLL-Hướng nghiệp-Môi trường biển

1) HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:
Khối 9: Tiết 2, 3 chiều thứ 7 tuần 4 của tháng
Khối 7: Tiết 2, 3 chiều thứ 7 tuần 3 của tháng
Khối 6: Tiết 2, 3 chiều thứ 7 tuần 1 của tháng
Khối 8: Tiết 4, 5 chiều thứ 7 tuần 2 của tháng
 
2) GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:
Khối 9: Tiết 4, 5 chiều thứ 7 tuần thứ 4 của tháng
Khối 7: Tiết 5 sáng thứ 4,  tiết 3 sáng thứ 7 tuần 3 của tháng 
Khối 6: Tiết 4, 5 chiếu thứ 7 tuần 1 của tháng
Khối 8: Tiết 1, 2 sáng thứ 4 tuần 1 của tháng
 
3) HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP:
Khối 9: Tiết 1 chiều thứ 7 tuần 4 của tháng
 
4) MÔI TRƯỜNG BIỂN:
Khối 8: Tiết 1, 2 sáng thứ 7 tuần 3 của tháng