21:30 ICT Thứ bảy, 20/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

LIÊN KẾT ĐẾN

tổng đài bảo vệ trẻ em 111
NHẤP VÀO ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ
KHẤP VÀO ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ
NHẤP VÀO ĐỂ XEM
NHẤP VÀO ĐỂ XEM
NHẤP VÀO ĐỂ XEM VIDEO
NHẤP VÀO ĐỂ XEM VIDEO
Bộ Giáo dục & Đào tạo
Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hoà
Phòng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang
giaoan.violet.vn

Trang nhất » Bảo vệ trẻ em

Triển khai Tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 189 / SGDĐT-GDTrHTX Khánh Hòa, ngày 31 tháng 01năm 2023

V/v triển khai Tài liệu Hướng dẫn thực hiện  nội  dung  quyền  được chăm sóc sức khỏe  và quyền vui chơi giải trí  của trẻ em  trong cơ sở giáo dục phổ thông
Kính gửi:      - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông.
 
     Thực hiện Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong các cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Tài liệu Hướng dẫn), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học phổ thông thực hiện một số nội dung sau:
     1. Triển khai, phổ biến Tài liệu Hướng dẫn đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để khai thác, sử dụng. Vì đây là tài liệu tham khảo phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, dùng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời là tài liệu tham khảo cho cha mẹ trẻ em và trẻ em.
    2. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục phổ thông tham khảo, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức lồng ghép, tích hợp nội dung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và công tác được giao.
     Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông triển khai thực hiện./.
     (Đính kèm Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDMN-GDTH;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                                (đã ký)  
 
  
                                                                                                            Lê Đình Thuần
Xem nội dung bản gốc tại đây:
Công văn Số: 189/SGDĐT-GDTrHTX thực hiện Quyết định số: 4709/QĐ-BGDĐT
Quyết định số: 4709/QĐ-BGDĐT kèm Tài liệu Hướng dẫn

 

THÔNG BÁO

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2024-2025

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 (Nhấp vào link dưới để Xem hoặc Tải về)   262/QĐ-UBND        Quyết định phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, các TTGDTX-HN năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ...

Đăng nhập