13:56 ICT Thứ bảy, 20/04/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

Pháp luật

 

STT Số CV/QĐ Cấp Nội dung Ngày Xem hoặc tải
1 36/2018/QH14 QH Luật Phòng Chống tham nhũng 2018 2018 Nhấp vào!
2 1668GDĐT-HC PGD V/v  Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo 2018 27/11/2018 Nhấp vào!
3 120/GDĐT-HC PGD V/v triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ (kèm NĐ 167) 25/01/2019 Nhấp vào!
4 12/20192019/TT-BNV BNV Thông tư 12 Qui định hi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/20172017NĐ-CP Luật thi đua khen thưởng 04/11/2019 Nhấp vào!
5 83/GDĐT-HC PGD V/v triển khai Thông tư số 12/2019 TT-BNV  ngày 04/11/2019  của Bộ nội vụ 30/01/2020 Nhấp vào!
6 4702 /UBND-TTra UBND Tp
V/v chấn chỉnh sau kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
29/06/2020 Nhấp vào!
7 664/GDĐT-HC PGD
V/v triển khai thực hiện Công văn số 4702/UBND-Ttra ngày 29/6/2020 của UBND thành phố Nha Trang
02/07/2020 Nhấp vào!

QH: Quốc Hội
PGD: Phòng giáo dục
SGD: Sở giáo dục