19:27 ICT Thứ hai, 15/07/2024
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Trang nhất » Văn bản HC

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

I. Căn cứ áp dụng thi đua, khen thưởng
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
29/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
366/QĐ-UBND 11/06/2024 Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND thành phố Nha Trang ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng thành phố Nha Trang


II. Quyết định khen thưởng đối với trường THCS Võ Thị Sáu
NGÀY SỐ CV/QĐ CẤP NỘI DUNG
02/11/2018 656/QĐ-GDĐT PGD V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong kỳ thi chọn HSG THCS cấp thành phố năm học 2018-2019
27/03/2019   SGD Kết quả kì thi chọn HSG cấp Tỉnh năm 2019 (Kèm CV 503/SGDĐT-KT&KĐ)
09/10/2019 647 /QĐ-GDĐT PGD
07/11/2019   SGD Kết quả kì thi chọn HSG cấp Tỉnh năm học 2019-2020 (kèm CV 2537/GDĐT-QLCL)
24/08/2022 2448/TTr-SNV SNV V/v đề nghị khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT thành phố Nha Trang

Các thành tích của trường THCS Võ Thị Súa qua các năm học


SNV: Sở nội vụ
SGD: Sở giáo dục
PGD: Phòng giáo dục