Thời Khoá Biểu Khối 8 & Khối 9 - số 4 - Năm học 2016 - 2017

(Thực hiện từ ngày 06/02/2017)
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9
Vân Nga Hằng Cúc Anh Quân Hương Vân Hạnh
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 S T V AV V AV V S Si
3 Đ AV CD T V T V Đ N
4 AV H Si V Đ V AV V T
5 T Si T V L N Đ V AV
3 1 T Đ MT Si T CD Si AV AV
2 CN Si Đ AV H Đ V T Si
3 V V T Đ MT AV T H CD
4 V T AV V AV H CD MT H
5 CD AV H H CD Si AV CN V T
4 1 MT V N T H V H T H
2 Si V Si AV T H MT V T
3 N L V V V MT T Đ T
4 H T AV H Si S N Si V
5 AV S T Si S Si S H Đ
5 1 T CD H T Si Đ AV N CN
2 H T L CN Đ AV Si L Đ
3 AV Đ T S N CN T AV T
4 Si N S L C T T CN CD L
5 V CN AV N AV T L T S T
6 1 T MT V Đ V L T AV V T
2 Đ AV V CD AV V V Si V T
3 L V Đ T CN V H T MT
4 V H CN MT T T Đ V AV
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9
Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9
Anh Như Vân Thúy Ngoan Trang Trung Hương Loan
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 V Đ H V Đ CD T V L
3 V T S V T S L V CN
4 H V T CN V T S Đ T
5 Đ V CD Si V CN H S AV
3 1 T L AV T Si H V T CN V
2 AV T L H S V CD Si V
3 Si H V AV T V L T H
4 CD Si S L AV AV T T Si
5 V AV T S L Si AV H L
4 1 T Si V T L Si L CN V Đ
2 H V Si S CN V H S T
3 S V L V S V V T AV
4 L S Đ T V Đ T Si V S
5                  
5 1 V L AV Đ H Si V T Si T
2 V CD T AV L T V H S
3 CN AV Si H T T AV T V
4 AV T V T T CD AV T AV Si
5 T S V T T AV H Si L CD
6 1 Si CN H V H V Đ CD V
2 L H CN V T T S L V
3 S T T CD V L V T V T
4 T V V Si V S T AV H
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Tác giả bài viết: c2vtsau-nt.khanhhoa.edu.vn